VJSN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
>>
2014-12
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 4.4454.442
21. Nematerijalna imovina 80
32. Materijalna imovina 4.3114.315
43. Dugotrajna financijska imovina 44
54. Dugoročna potraživanja 123123
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 2.6872.797
71. Zalihe 751749
82. Kratkoročna potraživanja 1.7571.869
93. Kratkotrajna financijska imovina 0-
104. Novac u banci i blagajni 179179
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1013
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 7.1427.252
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI --
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 4.1914.099
511. Temeljni (upisani) kapital 14.09114.091
52C) DUGOROČNE OBVEZE 119119
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 2.2992.291
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 1414
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook