VJSN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
>>
2014-12
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 33.49433.468
21. Nematerijalna imovina 620
32. Materijalna imovina 32.47832.515
43. Dugotrajna financijska imovina 2727
54. Dugoročna potraživanja 927927
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 20.24221.073
71. Zalihe 5.6565.641
82. Kratkoročna potraživanja 13.23614.080
93. Kratkotrajna financijska imovina 0-
104. Novac u banci i blagajni 1.3511.352
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 7897
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 53.81454.639
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI --
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 31.57530.885
511. Temeljni (upisani) kapital 106.168106.168
52C) DUGOROČNE OBVEZE 894894
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 17.32417.264
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 105105
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook