O pokazateljima i načinu izračuna

Fundamentalni pokazatelji koji se koriste na ovom portalu objašnjeni su ispod:
: ikona označava kvartalni rast, te kumulativni rast za određeni pokazatelj. Rast se odnosi na isti kvartal odnosno period prethodne godine. 4 mala kvadratića u srednjem redu označavaju rast po kvartalima (lijevo je zadnji kvartal). Zeleni kvadratić označava rast, a crveni pad pokazatelja. Kumulativni rast označava boja kojom su uokvireni kvadratići u srednjem redu, a broj uokvirenih kvadratića označava trenutni kvartal za koji postoje financijski podaci. Ukoliko je neki kvadratić crne boje tada ne postoje podaci za rast u tom kvartalu.
Iz ikone s primjera možemo pročitati:
- zadnji kvartal (2.) bio je bolji nego godinu ranije (zeleni kvadratić lijevo)
- 1. kvartal trenutne, te 4. i 3. kvartal prethodne godine bili su lošiji nego godinu ranije (3 crvena kvadratića, slijeva na desno)
- kumulativan rezultat u trenutnoj godini je bolji nego godinu ranije (zeleni okvir)
beta: koeficijent koji pokazuje volatilnost dionice u odnosu na tržište (indeks). Ukoliko je vrijednost veća od 1, dionica je volatilnija od tržišta, a ukoliko je manja od 1, dionica je manje volatilna od tržišta. Promatrano razdoblje za izračun beta koeficijenta je zadnjih 12 mjeseci. Beta koeficijent može biti i negativan - tada se vrijednost dionice pretežno kreće u suprotnom smjeru od smjera tržišta.
Broj dana naplate potraž.: računa se kao broj dana u godini (365) / koeficijent obrta potraživanja
Broj zaposlenih: broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja
BVPS: knjigovodstvena vrijednost po dionici
D.dug/kapital: omjer dugoročnog duga i kapitala
Dividendni prinos: omjer isplaćene dividende po dionici i tržišne cijene dionice
Dug: ukupni dug (kratkoročne+dugoročne obveze)
Dug/aktiva: omjer ukupnog duga i aktive
Dug/EBITDA: omjer ukupnog duga i EBITDA
Dug/EBITDAoper: omjer ukupnog duga i EBITDA (oper.)
Dug/kapital: omjer ukupnog duga i kapitala
Dug/share: ukupni dug po dionici
EBIT: engl. "earnings before interest and taxes". Računa se kao: dobit prije poreza (EBT) + neto financijski rashodi. Ovaj pokazatelj jednak je operativnoj dobiti uvećanoj za neto izvanredne prihode.
EBIT (oper.): operativna dobit. Računa se kao: EBIT (dobit prije poreza + neto financijski rashodi) - neto izvanredni prihodi.
EBIT (oper.) marža: omjer EBIT (oper.) / poslovni prihodi
EBIT marža: omjer EBIT / poslovni prihodi
EBITDA: računa se kao: EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja
EBITDA (oper.): računa se kao EBIT (oper.) + amortizacija + vrijednosna usklađenja
EBITDA (oper.) marža: omjer EBITDA (oper.) / poslovni prihodi
EBITDA marža: omjer EBITDA / poslovni prihodi
EBITDA/S: omjer EBITDA / prihodi od prodaje
EBITDAoper/S: omjer EBITDA (oper.) / prihodi od prodaje
EPS: neto dobit po dionici pripisana imateljima kapitala matice (ne sveobuhvatna)
EV: računa se kao (tržišna kapitalizacija + financijski dug - novac - kratkotrajna fin. imovina). Financijski dug se računa kao (dugoročne obveze + kratkoročne obveze financijskim institucijama + kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima). Ukoliko nisu dostupni podaci o vrsti kratkoročnih obveza - uzimaju se cjelokupne kratkoročne obveze.
EV/EBITDA: računa se kao: (tržišna kapitalizacija + financijski dug - novac - kratkotrajna fin. imovina) / (EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja)
EV/EBITDAoper: računa se kao: (tržišna kapitalizacija + financijski dug - novac - kratkotrajna fin. imovina) / (EBIToper + amortizacija + vrijednosna usklađenja)
Faktor zaduženosti: računa se kao (ukupne obveze) / (neto dobit + amortizacija)
Kapital i rezerve: kapital i rezerve pripisano imateljima kapitala matice
Koef. financijske stabilnosti: računa se kao (dugotrajna imovina) / (kapital + dugoročne obveze). Poželjnom se smatra vrijednost manja od 1.
Koef. obrta potraživanja: omjer prihoda od prodaje i potraživanja
Koef. tekuće likvidnosti: omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza
Koef. ubrzane likvidnosti: računa se kao (novac + kratkotrajna financijska imovina + potraživanja) / kratkoročne obaveze
Neto dobit: neto dobit pripisana imateljima kapitala matice (ne sveobuhvatna)
Neto financijski prihodi: računa se kao: financijski prihodi - financijski rashodi
Neto izvanredni prihodi: računa se kao: izvanredni prihodi - izvanredni rashodi
Neto obrtni kapital: kratkotrajna imovina - kratkoročne obveze
Novac (+fin.krat.)/P: računa se kao (cijena dionice) / (novac + kratkotrajna financijska imovina po dionici)
Novac (+fin.krat.)/share: novac + kratkotrajna financijska imovina po dionici
NPM: neto profitna marža, računa se kao omjer neto dobiti i ukupnih prihoda
Operativni tok novca: novčani tijek od poslovnih aktivnosti
P/B: omjer cijene dionice i knjigovodstvene vrijednosti po dionici
P/CF: omjer cijene dionice i operativnog toka novca (tok novca od poslovnih aktivnosti, engl. "cash flow")
P/E: omjer cijene dionice i neto dobiti po dionici pripisane imateljima kapitala matice (ne sveobuhvatne)
P/EA: računa se kao (cijena dionice) / (neto dobit + amortizacija) po dionici
P/EBIT: omjer cijene i EBIT po dionici
P/EBITDA: omjer cijene i EBITDA po dionici
P/EBITDAoper: omjer cijene i EBITDA (oper.) po dionici
P/EBIToper: omjer cijene i operativne dobiti (EBIT oper.) po dionici
P/FCF: omjer cijene dionice i slobodnog novčanog toka
P/S: omjer cijene dionice i prihoda od prodaje (engl. "sales") po dionici
P/S (posl.): omjer cijene dionice i poslovnih prihoda po dionici
Poslovni prihodi: Poslovni prihodi računaju se kao zbroj prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.
Prihodi od prodaje: prihodi od prodaje
ROA: omjer neto dobiti i aktive (imovine) (engl. "return on assets")
ROE: omjer neto dobiti i kapitala (engl. "return on equity")
Slobodni novčani tok: (engl. "free cash flow"): računa se tako da se od operativnog toka novca oduzmu kapitalni troškovi, tj. izdaci za kupnju (-primici od prodaje) dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Sveobuhvatna neto dobit: sveobuhvatna neto dobit pripisana imateljima kapitala matice
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika: Udio u dobiti od poduzetnika u kojima društvo ima značajniji udio ali ne većinski (tipično >20% i <50%)
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika: Udio u gubitku od poduzetnika u kojima društvo ima značajniji udio ali ne većinski (tipično >20% i <50%)
Zadržana dobit i rezerve: Zadržana dobit ili preneseni gubitak + rezerve. Računa se tako da se od kapitala i rezervi pripisanim imateljima kapitala matice oduzme temeljni kapital.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook