ZVZD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-12
kon. r.
2017-09
kon.
2017-06
kon.
2017-03
kon.
2016-12
kon. r.
2016-12
kon.
2016-09
kon.
>>
2016-06
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 78.71796.861
21. Nematerijalna imovina 141157
32. Materijalna imovina 78.40696.542
43. Dugotrajna financijska imovina 159162
54. Dugoročna potraživanja 30
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 52.67483.483
71. Zalihe 11.42710.046
82. Kratkoročna potraživanja 28.24532.624
93. Kratkotrajna financijska imovina 12.08840.218
104. Novac u banci i blagajni 914594
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 7520
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 131.465180.363
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI --
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -26.82788.128
511. Temeljni (upisani) kapital 26.61326.613
52C) DUGOROČNE OBVEZE 7.45412.246
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 80.79877.179
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2.1602.065
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE -26.82788.128

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook