STJD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti      
11. Dobit prije oporezivanja 7.392.84111.256.892
22. Usklađenja (AOP 003 do 010): -4.137.917-9.850.274
3a) Amortizacija 305.414217.360
4b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 00
5c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine 00
6d) Prihodi od kamata i dividendi 00
7e) Rashodi od kamata 00
8f) Rezerviranja 00
9g) Tečajne razlike (nerealizirane) 00
10h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke -4.443.331-10.067.634
11I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 3.254.9241.406.618
123. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) -7.360.291-6.025.244
13a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza -6.517.692-733.947
14b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja -842.599-5.762.852
15c) Povećanje ili smanjenje zaliha 0471.555
16d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 00
17II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) -4.105.367-4.618.626
184. Novčani izdaci za kamate 00
195. Plaćeni porez na dobit 00
20A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) -4.105.367-4.618.626
 Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti      
211. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 025.865.471
222. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 00
233. Novčani primici od kamata 00
244. Novčani primici od dividendi 00
255. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 10.649.3760
266. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 00
27III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 10.649.37625.865.471
281. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine -158.0310
292. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata -3.971.353-19.418.206
303. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 0-1.706.433
314. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 00
325. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 00
33IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) -4.129.384-21.124.639
34B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) 6.519.9924.740.832
 Novčani tokovi od financijskih aktivnosti      
351. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 00
362. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 00
373. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 2.337.9050
384. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 00
39V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 2.337.9050
401. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 00
412. Novčani izdaci za isplatu dividendi 00
423. Novčani izdaci za financijski najam 00
434. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 00
445. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 00
45VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) 00
46C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 2.337.9050
471. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 00
48D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) 4.752.530122.206
49E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 8.685147.515
50F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) 4.761.215269.721

Podaci iz financijskog izvještaja su u kunama.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook