STJD : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
>>
2018-09
kon.
125I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 3.413.906591.577
1261. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 00
1272. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3.332.187591.577
1283. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 00
1294. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 00
1305. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 81.7190
131II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 1.949.319987.345
1321. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 00
1332. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 505.968291.595
134a) Troškovi sirovina i materijala 87.97341.289
135b) Troškovi prodane robe 051.504
136c) Ostali vanjski troškovi 417.995198.802
1373. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 363.788182.167
138a) Neto plaće i nadnice 228.100114.424
139b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 84.74942.827
140c) Doprinosi na plaće 50.93924.916
1414. Amortizacija 305.414217.360
1425. Ostali troškovi 629.503279.588
1436. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 00
144a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 00
145b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 00
1467. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 00
147a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 00
148b) Rezerviranja za porezne obveze 00
149c) Rezerviranja za započete sudske sporove 00
150d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 00
151e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 00
152f) Druga rezerviranja 00
1538. Ostali poslovni rashodi 144.64616.635
154III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 12.538.45511.791.284
1551. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 00
1562. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 00
1573. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 00
1584. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 00
1595. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 00
1606. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 00
1617. Ostali prihodi s osnove kamata 51
1628. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 00
1639. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 00
16410. Ostali financijski prihodi 12.538.45011.791.283
165IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 6.611.976139.581
1661. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 00
1672. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 00
1683. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 165.878139.581
1694. Tečajne razlike i drugi rashodi 55.9260
1705. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 407.8280
1716. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 00
1727. Ostali financijski rashodi 5.982.3440
173V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 00
174VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 00
175VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 00
176VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 00
177IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) 15.952.36112.382.861
178X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) 8.561.2951.126.926
179XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 7.391.06611.255.935
1801. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 7.391.06611.255.935
1812. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 00
182XII. POREZ NA DOBIT 00
183XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 7.391.06611.255.935
1841. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 7.391.06611.255.935
1852. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 00
 PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)         
186XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 00
1871. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 00
1882. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 00
189XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 00
1901. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 00
1912. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 00
 UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)         
192XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 00
1931. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 00
1942. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 00
195XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 00
196XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) 00
1971. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 00
1982. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 00
 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)         
199XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) 7.391.06611.255.935
2001. Pripisana imateljima kapitala matice 7.392.84111.256.892
2012. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu -1.775-957
 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)         
202I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 7.391.06611.255.935
203II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) 0-3.028.568
2041. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 00
2052. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 00
2063. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 0-3.028.568
2074. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 00
2085. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 00
2096. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 00
2107. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 00
2118. Ostale nevlasničke promjene kapitala 00
212III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 00
213IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) 0-3.028.568
214V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) 7.391.0668.227.367
 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)         
215VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) 7.391.0668.227.367
2161. Pripisana imateljima kapitala matice 7.392.8418.228.324
2172. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu -1.775-957

Podaci iz financijskog izvještaja su u kunama.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook