SPAN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-12
kon.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2020-12
kon.
 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti       
11. Dobit prije oporezivanja 17.638.46427.905.851
22. Usklađenja (AOP 003 do 010): 4.837.14817.351.363
3a) Amortizacija 4.000.14815.593.851
4b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine -13.994-100.792
5c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine 9.019332.819
6d) Prihodi od kamata i dividendi -25.280-505.603
7e) Rashodi od kamata 254.8591.744.380
8f) Rezerviranja 00
9g) Tečajne razlike (nerealizirane) 332.2520
10h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke 280.144286.708
11I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 22.475.61245.257.214
123. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) -6.937.30215.583.120
13a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 13.878.4737.303.848
14b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja -47.258.77114.322.823
15c) Povećanje ili smanjenje zaliha 1.466.222-1.506.072
16d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 24.976.774-4.537.479
17II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 15.538.31060.840.334
184. Novčani izdaci za kamate -279.539-1.309.932
195. Plaćeni porez na dobit -278.222-1.318.701
20A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) 14.980.54958.211.701
 Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti       
211. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 20.780208.297
222. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 00
233. Novčani primici od kamata 00
244. Novčani primici od dividendi 00
255. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 00
266. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 45110.194
27III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 21.231218.491
281. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine -1.979.567-6.272.414
292. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 00
303. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 00
314. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac -34.216.3260
325. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 00
33IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) -36.195.893-6.272.414
34B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) -36.174.662-6.053.923
 Novčani tokovi od financijskih aktivnosti       
351. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 00
362. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 0101.116.400
373. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 1.483.80252.533.599
384. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 25.2800
39V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 1.509.082153.649.999
401. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata -3.309.948-83.024.943
412. Novčani izdaci za isplatu dividendi 0-1.538.880
423. Novčani izdaci za financijski najam -9.261-39.278
434. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala -1.272.883-4.109.905
445. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti -3.521.672-6.888.668
45VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) -8.113.764-95.601.674
46C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) -6.604.68258.048.325
471. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 00
48D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) -27.798.795110.206.103
49E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 139.791.22829.585.124
50F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) 111.992.433139.791.227

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook