SPAN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-06
kon.
2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-12
kon.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
>>
2020-12
kon. r.
1I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 408.525.148185.856.506
21. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 00
32. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 406.854.914185.074.767
43. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 00
54. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 00
65. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 1.670.234781.739
7II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 384.268.630169.718.410
81. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 00
92. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 278.777.964118.618.099
10a) Troškovi sirovina i materijala 2.586.4781.292.478
11b) Troškovi prodane robe 239.844.51499.794.376
12c) Ostali vanjski troškovi 36.346.97217.531.245
133. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) 90.335.59043.180.991
14a) Neto plaće i nadnice 60.255.29728.967.809
15b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 22.357.87010.597.012
16c) Doprinosi na plaće 7.722.4233.616.170
174. Amortizacija 8.481.7174.000.148
185. Ostali troškovi 6.660.7333.910.153
196. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) 12.6269.019
20a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 00
21b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 12.6269.019
227. Rezerviranja (AOP 023 do 028) 00
23a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 00
24b) Rezerviranja za porezne obveze 00
25c) Rezerviranja za započete sudske sporove 00
26d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 00
27e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 00
28f) Druga rezerviranja 00
298. Ostali poslovni rashodi 00
30III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 5.539.0313.052.763
311. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 00
322. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 00
333. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 00
344. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 00
355. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 00
366. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 00
377. Ostali prihodi s osnove kamata 172.80025.280
388. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 3.111.401772.653
399. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 00
4010. Ostali financijski prihodi 2.254.8302.254.830
41IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 2.362.7051.552.395
421. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 00
432. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 00
443. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 533.502254.859
454. Tečajne razlike i drugi rashodi 1.829.2031.297.536
465. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 00
476. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 00
487. Ostali financijski rashodi 00
49V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 00
50VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 00
51VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 00
52VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 00
53IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 414.064.179188.909.269
54X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 386.631.335171.270.805
55XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 27.432.84417.638.464
561. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 27.432.84417.638.464
572. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) 00
58XII. POREZ NA DOBIT 2.941.311461.601
59XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 24.491.53317.176.863
601. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 24.491.53317.176.863
612. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 00
 PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)         
62XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) 00
631. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 00
642. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 00
65XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 00
661. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) 00
672. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) 00
 UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)         
68XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) 017.638.464
691. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) 00
702. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) 00
71XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) 0461.601
72XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) 017.176.863
731. Dobit razdoblja (AOP 068-071) 017.176.863
742. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) 00
 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)         
75XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) 24.491.53317.176.863
761. Pripisana imateljima kapitala matice 25.086.63517.463.634
772. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu -595.102-286.771
 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)         
78I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 24.491.53317.176.863
79II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87) 448.621378.371
80III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) 00
811. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 00
822. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 00
833. Promjene fer vrijednosti financ. obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze 00
844. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 00
855. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane 00
866. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane 00
87IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) 448.621378.371
881. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 448.621378.371
892. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 00
904. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 00
915. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 00
926. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 00
936. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije 00
947. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora 00
958. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak 00
969. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak 00
97V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) 448.621378.371
98VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) 24.940.15417.555.234
 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)         
99VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) 24.940.15417.555.234
1001. Pripisana imateljima kapitala matice 25.535.25617.842.005
1012. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu -595.102-286.771

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook