SPAN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-09
kon.
2021-06
kon.
 AKTIVA   
1A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 00
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 83.984.42085.257.172
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 27.961.02927.389.140
41. Izdaci za razvoj 6.223.9446.924.764
52. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 880.402941.085
63. Goodwill 19.460.21219.475.320
74. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 00
85. Nematerijalna imovina u pripremi 1.396.47147.971
96. Ostala nematerijalna imovina 00
10II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 46.527.01248.090.440
111. Zemljište 9.414.6139.414.613
122. Građevinski objekti 24.835.15426.101.961
133. Postrojenja i oprema 2.872.7532.925.293
144. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 9.404.4929.648.573
155. Biološka imovina 00
166. Predujmovi za materijalnu imovinu 00
177. Materijalna imovina u pripremi 00
188. Ostala materijalna imovina 00
199. Ulaganje u nekretnine 00
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 1.727.8541.768.972
211. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 00
222. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 00
233. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 00
244.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 00
255. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 00
266. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 00
277. Ulaganja u vrijednosne papire 00
288. Dani zajmovi, depoziti i slično 1.179.0961.220.214
299. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 00
3010. Ostala dugotrajna financijska imovina 548.758548.758
31IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 11.60012.277
321. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 00
332. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 00
343. Potraživanja od kupaca 00
354. Ostala potraživanja 11.60012.277
36V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 7.756.9257.996.343
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 226.826.441164.151.952
38I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 547.2497.933.201
391. Sirovine i materijal 00
402. Proizvodnja u tijeku 00
413. Gotovi proizvodi 00
424. Trgovačka roba 547.2497.933.201
435. Predujmovi za zalihe 00
446. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 00
457. Biološka imovina 00
46II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 94.423.319130.470.607
471. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 00
482. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 00
493. Potraživanja od kupaca 88.345.003124.307.321
504. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 00
515. Potraživanja od države i drugih institucija 2.540.7341.681.489
526. Ostala potraživanja 3.537.5824.481.797
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 00
541. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 00
552. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 00
563. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 00
574. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 00
585. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 00
596. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 00
607. Ulaganja u vrijednosne papire 00
618. Dani zajmovi, depoziti i slično 00
629. Ostala financijska imovina 00
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 131.855.87325.748.144
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 22.634.69915.097.760
65E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 333.445.560264.506.884
66F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00
 PASIVA   
67A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) 170.770.06262.254.092
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 19.600.00019.600.000
69II. KAPITALNE REZERVE 95.403.0000
70III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 14.695.5458.913.545
711. Zakonske rezerve 8.913.5458.913.545
722. Rezerve za vlastite dionice 27.725.00027.725.000
733. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) -21.943.000-27.725.000
744. Statutarne rezerve 00
755. Ostale rezerve 00
76IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 8.451.3488.451.348
77V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 17.988319.183
781. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) 00
792. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 00
803. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 00
814. Ostale rezerve fer vrijednosti 00
825. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) 17.988319.183
83VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 16.536.39716.536.397
841. Zadržana dobit 16.536.39716.536.397
852. Preneseni gubitak 00
86VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 15.153.6977.902.050
871. Dobit poslovne godine 15.153.6977.902.050
882. Gubitak poslovne godine 00
89VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 912.087531.569
90B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 00
911. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 00
922. Rezerviranja za porezne obveze 00
933. Rezerviranja za započete sudske sporove 00
944. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 00
955. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 00
966. Druga rezerviranja 00
97C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 32.906.73145.445.249
981. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 00
992. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 00
1003. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 00
1014. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 00
1025. Obveze za zajmove, depozite i slično 00
1036. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 8.668.13414.037.696
1047. Obveze za predujmove 00
1058. Obveze prema dobavljačima 00
1069. Obveze po vrijednosnim papirima 00
10710. Ostale dugoročne obveze 22.383.42329.552.379
10811. Odgođena porezna obveza 1.855.1741.855.174
109D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 114.074.814144.647.477
1101. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 00
1112. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 00
1123. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 00
1134. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 00
1145. Obveze za zajmove, depozite i slično 00
1156. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 25.104.48416.211.030
1167. Obveze za predujmove 4.276.5693.184.609
1178. Obveze prema dobavljačima 57.485.28588.991.071
1189. Obveze po vrijednosnim papirima 00
11910. Obveze prema zaposlenicima 6.625.3136.506.727
12011. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 7.395.33217.077.690
12112. Obveze s osnove udjela u rezultatu 00
12213. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 00
12314. Ostale kratkoročne obveze 13.187.83112.676.350
124E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 15.693.95312.160.066
125F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) 333.445.560264.506.884
126G) IZVANBILANČNI ZAPISI 00

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook