SAPN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-12
kon.
2022-09
kon.
2022-06
kon.
2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-12
kon.
2021-09
kon.
>>
2021-06
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 42.74342.531
21. Nematerijalna imovina 496284
32. Materijalna imovina 35.56534.833
43. Dugotrajna financijska imovina 6.3576.382
54. Dugoročna potraživanja 00
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 55.24063.298
71. Zalihe 13.72020.691
82. Kratkoročna potraživanja 36.74039.307
93. Kratkotrajna financijska imovina 2224
104. Novac u banci i blagajni 4.7583.277
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 72299
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 98.055106.128
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 61.52860.692
511. Temeljni (upisani) kapital 32.40732.407
52C) DUGOROČNE OBVEZE 8.82111.974
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 24.52928.256
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2.8134.827
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 61.52860.692

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook