SAPN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-03
kon.
2021-12
kon.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
2020-12
kon.
>>
2020-09
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 313.239410.898
21. Nematerijalna imovina 220190
32. Materijalna imovina 257.151351.758
43. Dugotrajna financijska imovina 48.09048.111
54. Dugoročna potraživanja 00
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 596.464490.229
71. Zalihe 259.329125.780
82. Kratkoročna potraživanja 269.360297.399
93. Kratkotrajna financijska imovina 203209
104. Novac u banci i blagajni 67.57366.841
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 2.532509
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 912.235901.636
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 449.998442.334
511. Temeljni (upisani) kapital 244.169244.169
52C) DUGOROČNE OBVEZE 90.316129.687
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 350.966314.911
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 18.09411.419
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 449.998442.334

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook