SAPN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
kon.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
>>
2018-09
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 406.421416.029413.164
21. Nematerijalna imovina 5.1415.5813.465
32. Materijalna imovina 360.178368.595375.234
43. Dugotrajna financijska imovina 24.86224.85924.895
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 529.011512.126584.797
71. Zalihe 143.438121.964147.277
82. Kratkoročna potraživanja 313.712304.726336.600
93. Kratkotrajna financijska imovina 24.32624.31593.116
104. Novac u banci i blagajni 47.53561.1217.804
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 2.8551.7015.541
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 938.288929.8561.003.502
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 000
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 399.548392.349445.087
511. Temeljni (upisani) kapital 244.169244.169244.169
52C) DUGOROČNE OBVEZE 203.957202.694253.953
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 303.843316.371278.042
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 30.94018.44326.420
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 399.548392.349445.087

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook