PVCM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2016-12
kon. r.
2015-12
kon. r.
2014-12
kon. r.
111I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 186.300156.355
1121. Prihodi od prodaje 175.694148.859
1132. Ostali poslovni prihodi 10.6067.496
114II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 182.529153.442
1151. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda --
1162. Materijalni troškovi (117 do 119) 148.295130.203
117a) Troškovi sirovina i materijala --
118b) Troškovi prodane robe --
119c) Ostali vanjski troškovi --
1203. Troškovi osoblja (121 do 123) 15.41113.685
121a) Neto plaće i nadnice --
122b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća --
123c) Doprinosi na plaće --
1244. Amortizacija 2.9311.447
1255. Ostali troškovi 6.8935.970
1266. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 3.25121
127a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) --
128b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) --
1297. Rezerviranja 5.0351.334
1308. Ostali poslovni rashodi 712783
131III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 438355
1321. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima --
1332. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama --
1343. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa --
1354. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine --
1365. Ostali financijski prihodi --
137IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 467139
1381. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima --
1392. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama --
1403. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine --
1414. Ostali financijski rashodi --
142V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
143VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
144VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
145VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
146IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 186.738156.710
147X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 182.996153.684
148XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 3.7423.026
1491. Dobit prije oporezivanja (146-147) --
1502. Gubitak prije oporezivanja (147-146) --
151XII. POREZ NA DOBIT 2.147-
152XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1.5953.026
1531. Dobit razdoblja (149-151) --
1542. Gubitak razdoblja (151-148) --
 DODATAK RDG-u (za konsolidirani izvještaj)    
1551. Dobit pripisana imateljima kapitala matice --
1562. Dobit pripisana manjinskom interesu --
 OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (za obveznike primjene MSFI-a)    
157I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 1.5953.026
158II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) --
1591. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja --
1602. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine --
1613. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju --
1624. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka --
1635. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu --
1646. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika --
1657. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja --
166III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA --
167IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) --
168V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 1.5953.026
 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (za konsolidirani izvještaj)    
 VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA    
1691. Pripisana imateljima kapitala matice -3.026
1702. Pripisana manjinskom interesu -0

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook