PRHN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija        
56A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)         
57Dobit / gubitak nakon poreza         
58Amortizacija         
59Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha         
60Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca         
61Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja         
62Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda         
63Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima         
64Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja         
65Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja         
66Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala         
67Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja         
68Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine         
69Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza         
70Povećanje / smanjenje ostalih stavki         
71B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)         
72Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine         
73Stjecanje podružnica         
74Stjecanje manjinskih interesa         
75Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine         
76Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine         
77Isplaćene dividende         
78Povećanje / smanjenje ostalih stavki         
79C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)         
80Povećanje kapitala novom emisijom dionica         
81Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita         
82Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza         
83Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita         
84Povećanje / smanjenje ostalih stavki         
85D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)         
86Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja         
87Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)         

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook