PRHN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija        
 AKTIVA         
1A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital         
2B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)         
3Nematerijalna imovina         
4Materijalna imovina         
5Financijska imovina         
6Potraživanja         
7C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)         
8Zalihe         
9Potraživanja od kupaca         
10Ostala potraživanja         
11Financijska imovina         
12Novac na računu i blagajni         
13D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda         
14E) Gubitak iznad visine kapitala         
15UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)         
 PASIVA         
16A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)         
17Upisani kapital         
18Rezerve**         
19Dobit/gubitak tekuće godine*         
20B) Manjinski interesi         
21C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove         
22D) Dugoročne obveze         
23E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)         
24Obveze prema dobavljačima         
25Kratkoročne financijske obveze         
26Ostale kratkoročne obveze         
27F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja         
28UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)         
29Izvanbilančna evidencija         

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook