PPOR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2013-12
kon. r.
2013-12
kon.
 AKTIVA   
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 26.97026.986
21. Nematerijalna imovina 4.1044.103
32. Materijalna imovina 22.72222.723
43. Dugotrajna financijska imovina 3030
54. Dugoročna potraživanja 1515
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 24.47124.534
71. Zalihe 15.41515.305
82. Kratkoročna potraživanja 8.8499.022
93. Kratkotrajna financijska imovina 155155
104. Novac u banci i blagajni 5252
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.2521.173
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA   
13E) UKUPNO AKTIVA 52.69352.693
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 6.0866.086
 PASIVA   
50A) KAPITAL I REZERVE 13.88013.883
511. Temeljni (upisani) kapital 11.59111.591
52C) DUGOROČNE OBVEZE 8.3058.324
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 30.40430.382
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 104104
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 13.880-

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook