PPOR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2013-12
kon. r.
2013-12
kon.
2012-12
kon. r.
2012-12
kon.
 AKTIVA     
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 203.206203.328
21. Nematerijalna imovina 30.92530.915
32. Materijalna imovina 171.201171.207
43. Dugotrajna financijska imovina 227227
54. Dugoročna potraživanja 111111
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 184.376184.848
71. Zalihe 116.148115.313
82. Kratkoročna potraživanja 66.66967.976
93. Kratkotrajna financijska imovina 1.1661.166
104. Novac u banci i blagajni 393393
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 9.4308.836
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA     
13E) UKUPNO AKTIVA 397.012397.012
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 45.85645.856
 PASIVA     
50A) KAPITAL I REZERVE 104.578104.600
511. Temeljni (upisani) kapital 87.33587.335
52C) DUGOROČNE OBVEZE 62.57562.718
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 229.076228.912
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 783783
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 104.578-

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook