MRUL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon.
2018-12
kon.
      
 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti         
11. Dobit prije oporezivanja 10.530.4848.577.008      
22. Usklađenja (AOP 003 do 010): 24.724.10417.935.191      
3a) Amortizacija 21.750.3284.488.746      
4b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 013.537.998      
5c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine 00      
6d) Prihodi od kamata i dividendi -157.235-280.998      
7e) Rashodi od kamata 1.833.2941.834.221      
8f) Rezerviranja 111.344-1.552.995      
9g) Tečajne razlike (nerealizirane) 00      
10h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke 1.186.373-91.781      
11I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 35.254.58826.512.199      
123. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) -5.224.831-1.491.941      
13a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 10.403.242-10.310.005      
14b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja -12.730.404-1.321.009      
15c) Povećanje ili smanjenje zaliha -280.8919.100      
16d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala -2.616.77810.129.973      
17II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 30.029.75725.020.258      
184. Novčani izdaci za kamate -1.833.294-1.834.221      
195. Plaćeni porez na dobit -1.964.498-2.086.896      
20A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) 26.231.96521.099.141      
 Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti         
211. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 00      
222. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 01.279.887      
233. Novčani primici od kamata 00      
244. Novčani primici od dividendi 00      
255. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 00      
266. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 00      
27III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 01.279.887      
281. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine -21.593.944-9.133.770      
292. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 0-229.327      
303. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje -1.096.0460      
314. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 00      
325. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 00      
33IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) -22.689.990-9.363.097      
34B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) -22.689.990-8.083.210      
 Novčani tokovi od financijskih aktivnosti         
351. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 93.029.3000      
362. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 00      
373. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 62.825.71118.596.187      
384. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 00      
39V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 155.855.01118.596.187      
401. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata -44.043.357-25.388.759      
412. Novčani izdaci za isplatu dividendi 0-10.122.450      
423. Novčani izdaci za financijski najam 00      
434. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 00      
445. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti -13.402.3420      
45VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) -57.445.699-35.511.209      
46C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 98.409.312-16.915.022      
471. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 00      
48D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) 101.951.287-3.899.091      
49E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 8.398.79312.297.884      
50F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) 110.350.0808.398.793      

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook