MRUL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
    
125I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 327.183.645327.275.578216.057.420    
1261. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 000    
1272. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 325.276.661325.316.138213.776.998    
1283. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 03.7060    
1294. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 000    
1305. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 1.906.9841.955.7342.280.422    
131II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 311.642.698312.998.265210.604.967    
1321. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 000    
1332. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 28.188.58329.183.50624.513.975    
134a) Troškovi sirovina i materijala 1.821.1911.821.4741.003.998    
135b) Troškovi prodane robe 59.38257.94080.998    
136c) Ostali vanjski troškovi 26.308.01027.304.09223.428.979    
1373. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 243.370.929231.853.999161.613.247    
138a) Neto plaće i nadnice 164.397.993155.715.28095.742.092    
139b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 43.116.11451.047.25832.101.043    
140c) Doprinosi na plaće 35.856.82225.091.46133.770.112    
1414. Amortizacija 21.408.26421.750.3284.488.746    
1425. Ostali troškovi 18.674.92221.107.3237.808.001    
1436. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 0012.180.998    
144a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 0012.180.998    
145b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 000    
1467. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 0111.3440    
147a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 0111.3440    
148b) Rezerviranja za porezne obveze 000    
149c) Rezerviranja za započete sudske sporove 000    
150d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 000    
151e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 000    
152f) Druga rezerviranja 000    
1538. Ostali poslovni rashodi 08.991.7650    
154III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 1.150.6511.081.5466.187.726    
1551. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 000    
1562. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 000    
1573. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 000    
1584. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 000    
1595. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 000    
1606. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 000    
1617. Ostali prihodi s osnove kamata 141.863157.235280.998    
1628. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 896.092851.5951.247.732    
1639. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 000    
16410. Ostali financijski prihodi 112.69672.7164.658.996    
165IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 5.503.4844.828.3753.063.171    
1661. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 000    
1672. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 000    
1683. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 2.755.2431.833.2941.834.221    
1694. Tečajne razlike i drugi rashodi 347.546319.342780.998    
1705. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 000    
1716. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 00119.004    
1727. Ostali financijski rashodi 2.400.6952.675.739328.948    
173V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 000    
174VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 000    
175VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 000    
176VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 000    
177IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) 328.334.296328.357.124222.245.146    
178X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) 317.146.182317.826.640213.668.138    
179XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 11.188.11410.530.4848.577.008    
1801. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 11.188.11410.530.4848.577.008    
1812. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 000    
182XII. POREZ NA DOBIT 3.567.3872.125.2651.964.498    
183XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 7.620.7278.405.2196.612.510    
1841. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 7.620.7278.405.2196.612.510    
1852. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 000    
 PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)         
186XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 001.975.221    
1871. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 001.975.221    
1882. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 000    
189XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 00122.398    
1901. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 001.852.823    
1912. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 000    
 UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)         
192XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 0010.552.229    
1931. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 0010.552.229    
1942. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 000    
195XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 002.086.896    
196XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) 008.465.333    
1971. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 008.465.333    
1982. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 000    
 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)         
199XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) 7.620.7268.405.2196.612.510    
2001. Pripisana imateljima kapitala matice 496.7176.574.9334.191.009    
2012. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 7.124.0091.830.2862.421.501    
 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)         
202I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 7.620.7268.405.2196.612.510    
203II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) -401.111109.446-29.766    
2041. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja -401.11199.341-105.769    
2052. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 000    
2063. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 000    
2074. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 000    
2085. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 000    
2096. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 000    
2107. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 010.10576.003    
2118. Ostale nevlasničke promjene kapitala 000    
212III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 000    
213IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) -401.111109.446-29.766    
214V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) 7.219.6158.514.6656.582.744    
 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)         
215VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) 7.219.6158.514.6656.582.744    
2161. Pripisana imateljima kapitala matice 470.0126.624.9434.171.009    
2172. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 6.749.6031.889.7222.411.735    

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook