HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
>>
2018-06
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 89.882186.133186.890
21. Nematerijalna imovina 158148171
32. Materijalna imovina 89.548185.758186.403
43. Dugotrajna financijska imovina 176227317
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 11.44125.55413.387
71. Zalihe 3981.3331.419
82. Kratkoročna potraživanja 73510.0948.117
93. Kratkotrajna financijska imovina 000
104. Novac u banci i blagajni 10.30814.1283.851
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 3516943.800
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 101.675212.381204.077
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 108.026108.026108.026
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 40.849140.660121.749
511. Temeljni (upisani) kapital 103.144103.144103.144
52C) DUGOROČNE OBVEZE 53.43156.34856.920
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 3.60511.61517.595
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2.3032.4046.458
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 40.849140.660121.749

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook