EXCL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2012-12
nekon.
2011-12
nekon. r.
2011-12
nekon.
 AKTIVA    
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 251.623258.487
21. Nematerijalna imovina 67112
32. Materijalna imovina 232.532239.333
43. Dugotrajna financijska imovina 726
54. Dugoročna potraživanja 00
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 23.53521.439
71. Zalihe 1.0611.224
82. Kratkoročna potraživanja 7.2354.834
93. Kratkotrajna financijska imovina 14.6527.912
104. Novac u banci i blagajni 5877.470
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 689549
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA    
13E) UKUPNO AKTIVA 275.847280.476
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI --
 PASIVA    
50A) KAPITAL I REZERVE -21.679-21.725
511. Temeljni (upisani) kapital 114.773114.773
52C) DUGOROČNE OBVEZE 137.099155.776
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 157.749134.649
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2.6783.321
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook