CNTZ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija        
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA         
21. Nematerijalna imovina         
32. Materijalna imovina         
43. Dugotrajna financijska imovina         
54. Dugoročna potraživanja         
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA         
71. Zalihe         
82. Kratkoročna potraživanja         
93. Kratkotrajna financijska imovina         
104. Novac u banci i blagajni         
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI         
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA         
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI         
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE         
511. Temeljni (upisani) kapital         
52C) DUGOROČNE OBVEZE         
53D) KRATKOROČNE OBVEZE         
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA         
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE         

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook