ATGR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
>>
2018-09
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 3.076.7833.076.7833.121.481
21. Nematerijalna imovina 1.658.6751.658.6751.702.678
32. Materijalna imovina 1.344.4741.344.4741.333.222
43. Dugotrajna financijska imovina 34.93834.93845.827
54. Dugoročna potraživanja 6.9016.9017.282
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 2.170.4862.170.4862.387.665
71. Zalihe 506.871506.871589.998
82. Kratkoročna potraživanja 1.268.5681.268.5681.390.599
93. Kratkotrajna financijska imovina 10.52110.52110.781
104. Novac u banci i blagajni 384.526384.526396.287
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 000
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 5.247.2695.247.2695.509.147
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 000
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 2.669.8022.669.8022.635.360
511. Temeljni (upisani) kapital 133.372133.372133.372
52C) DUGOROČNE OBVEZE 929.023929.0231.061.973
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 1.648.4451.648.4451.811.814
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 000
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 2.669.8022.669.8022.635.360

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook