ATGR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-06
kon.
2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
>>
2020-09
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 3.203.0903.168.388
21. Nematerijalna imovina 1.640.7201.648.179
32. Materijalna imovina 1.486.6981.444.694
43. Dugotrajna financijska imovina 27.43827.725
54. Dugoročna potraživanja 6.4296.471
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 2.796.0702.460.619
71. Zalihe 792.825717.467
82. Kratkoročna potraživanja 1.487.0731.297.028
93. Kratkotrajna financijska imovina 18.71120.078
104. Novac u banci i blagajni 497.461426.046
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 00
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 5.999.1605.629.006
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 3.187.3923.256.802
511. Temeljni (upisani) kapital 133.372133.372
52C) DUGOROČNE OBVEZE 860.289799.451
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 1.951.4791.572.752
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 00
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 3.187.3923.256.802

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook