3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2018-12
nekon. r.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2014-12
nekon. r.
>>
2012-12
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 131.758302.029306.806
21. Nematerijalna imovina 65.60563.92663.926
32. Materijalna imovina 60.21575.65975.659
43. Dugotrajna financijska imovina 67133.034135.914
54. Dugoročna potraživanja 5.87129.40931.306
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 148.888792.473788.308
71. Zalihe 131.553110.237110.237
82. Kratkoročna potraživanja 13.052133.474132.190
93. Kratkotrajna financijska imovina 4.270530.144527.264
104. Novac u banci i blagajni 1418.61818.618
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 28140.870140.870
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 280.6741.235.3711.235.984
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 354.890346.318305.326
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -322.334923.130923.140
511. Temeljni (upisani) kapital 181.214181.214146.214
52C) DUGOROČNE OBVEZE 05555
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 578.792248.056248.659
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 52354.13554.135
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook