3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2014-12
nekon. r.
2012-12
kon.
>>
2011-12
kon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 302.029306.806398.157
21. Nematerijalna imovina 63.92663.92670.687
32. Materijalna imovina 75.65975.65948.471
43. Dugotrajna financijska imovina 133.034135.914245.481
54. Dugoročna potraživanja 29.40931.30633.517
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 792.473788.308920.544
71. Zalihe 110.237110.237195.099
82. Kratkoročna potraživanja 133.474132.190294.648
93. Kratkotrajna financijska imovina 530.144527.264393.310
104. Novac u banci i blagajni 18.61818.61837.486
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 140.870140.870365.443
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 1.235.3711.235.9841.684.144
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 346.318305.326595.662
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 923.130923.140920.080
511. Temeljni (upisani) kapital 181.214146.214146.214
52C) DUGOROČNE OBVEZE 5555228.393
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 248.056248.659440.959
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 54.13554.13583.678
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook